Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบำบัดบุหรี่

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบำบัดบุหรี่ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบโดยเภสัชกรชุมชน ปี 2557
...

เครือข่าย คภยส. ร่วมสนับสนุนงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

เครือข่าย คภยส. ร่วมสนับสนุนงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ทางเครือข่ายเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ได้เชิญชวนให้คณะ/ ...

 

 
 

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

เมื่อวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2555 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบร่วมงานปัจฉิมนิเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักยา กระทรงสาธารณสุข (อย.) ตัวแทนจากเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และให้ความรู้“ทักษะการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่”

 
 

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบร่วมงานปัจฉิมนิเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2555 เวลา 10.30-12.00 น. ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รุ่นที่ 22) จำนวน 160คน โดย ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักยา กระทรงสาธารณสุข (อย.) ตัวแทนจากเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และให้ความรู้“ทักษะการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่” ต่อจากนั้นให้นิสิตนักศึกษา แสดงบทบาทสมมุติเป็นเภสัชกรในร้านยา หากมีคนไข้ที่ต้องการจะเลิกสูบบุหรี่เราจะให้คำปรึกษาแก่คนไข้อย่างไร นิสิตนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และวิทยากรก็ได้นำเกมส์คำถามต่างๆร่วมสนุกชิงรางวัลเล็กๆน้อยๆภายในกิจกรรมดังกล่าว โดยเนื้อหาในเกมส์คำถามนั้นจะเกี่ยวกับบทบาทเภสัชกรอาสา และความเป็นมาของเครือข่าย คภยส. วัตถุประสงค์ในการร่วมงานปัจฉิมในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักและมีทัศนคติที่ดีต่อการรณรงค์และควบคุมยาสูบอีกทั้งการไปประกอบอาชีพของนักศึกษากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบที่สามารถนำไปเผยแพร่และเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยได้รู้จักเครือข่ายวิชาชีพเพื่อการควบคุมยาสูบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
   
วันที่ข่าว : 06 ก.พ. 2556                  ที่มา : Smokefree
[  กลับหน้ารายการข่าว  ]
[ กลับหน้ารายการกลุ่มข่าว ]
   
 
Untitled Document แผนงานเภสัชอาสาเพื่อควบคุมยาสูบ 133/33 อาคาร ออรั่มเพลส ห้อง 107 ถ.ลาดพร้าว 81 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-933-0241  Fax : 02-933-4642